Cégünk magas szakmai színvonalon vállalja közbeszerzési eljárások teljes körű jogi lebonyolítását, hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását, közbeszerzési jogi képviseletét, valamint közbeszerzési dokumentumok készítését, felülvizsgálatát. Munkatársaink magas szakmai színvonalú közösségi és magyar gyakorlati jogi tapasztalatokkal rendelkeznek, mely tudást nem habozunk Megrendelőink szolgálatába állítani.

Állami, önkormányzati közszolgáltatási szerződések, tevékenységek átvilágítása a közösségi jogi megfelelőség szempontjából

Magyarország EU csatlakozását követően nálunk is közvetlenül hatályos, és a magyar Parlament által hozott törvényekhez hasonlóan, ám azokkal szemben elsőbbséget élvező Római Szerződés 87. cikke tilt minden fajta állami támogatást. Ennek a tilalomnak ugyanúgy címzettje a központi kormányzat, mint a helyi önkormányzat, de bármilyen más, adókból finanszírozott köztestület is. Az Európai Unió Bizottsága a közelmúltban hozta meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozatát, valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabályát. Mindkét közösségi jogszabály döntő befolyással bír az önkormányzati közszolgáltatók vonatkozásában, és számos terhet ró nemcsak az államra, és az önkormányzatokra, de az állami/önkormányzati tulajdonú társaságokra is. Cégünk Magyarországon egyedülálló gyakorlati szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az említett közösségi jogszabályoknak való megfelelés vonatkozásában, amely szakértelmünkkel állunk szíves Megrendelőink rendelkezésére.

Európai uniós szempontú jogi, közgazdasági, szakmai auditálás

Annak eldöntéséhez, hogy egy közszolgáltatás vonatkozásában alkalmazandó-e a Határozat illetve a Keretszabály, elsősorban azt kell vizsgálnunk, hogy az adott közszolgáltatás általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak, avagy általános érdekű szolgáltatásnak minősül-e. A közösségi jog ugyanis csak az ÁGÉSZ-re terjed ki, így a Határozat, és a Keretszabály is csak ezen közszolgáltatók vonatkozásában alkalmazandó. Az ÁÉSZ nem tartozik a közösségi jog hatálya alá, így az állami támogatásra vonatkozó szabályok sem vonatkoznak rá. A közösségi jog hatályos rendelkezéseinek értelmében tagállami kompetencia annak eldöntése, hogy mely hazai közszolgáltatási tevékenységek minősülnek ÁGÉSZ-nek, és melyek ÁÉSZ-nek. Jelenleg ilyen elhatárolás Magyarországon sem jogszabályi, sem pedig ajánlási minőségben nem létezik. A besorolás kialakítása a tulajdonos állami szerv, vagy önkormányzat feladata, felelőssége,

Amit kínálunk:

Cégünk vállalja az állami szerv, önkormányzat, illetve közszolgáltató teljes közszolgáltatásokhoz kapcsolódó joggyakorlatának, joganyagának, közszolgáltatási szerződéseinek jogi, közgazdasági/pénzügyi és szakmai átvizsgálását, és az új közösségi jogszabályok alapján az EU-konformitás kialakítását. Mindehhez komoly közösségi jogi és a közszférában szerzett tapasztalattal bíró munkatársakkal rendelkezünk, mert hisszük, hogy ez a feladat csak a terület sajátosságait, a gyakorlati buktatókat jól ismerő, és arra a munka, és a megoldási javaslatok során figyelemmel lévő szakemberekkel oldható meg magas szakmai színvonalon, a Megrendelő érdekeire figyelemmel. A vizsgálat során szorosan együttműködünk a közszolgáltatásban részes felekkel. .A feltárt, jogi rendezést igénylő kérdésekről, valamint azok megoldási javaslatait tartalmazó összefoglaló jelentést készítünk, illetve igény szerint a megrendelői döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok, előterjesztések elkészítéséhez segítséget nyújtunk. Felkészítjük továbbá a Megrendelő munkatársait, szakembereit a közösségi jog követelményekre való megfelelésre, a folyamatos monitoringra.

Önkormányzati Megrendelő esetében vállaljuk:

1. Az önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatainak átvizsgálását;
2. A vonatkozó helyi rendeletekben az állami támogatási elem feltárása, írásos javaslat a finanszírozás EU-konformmá tételére az új követelményeknek megfelelően.
3. Az önkormányzat közszolgáltatási szerződéseinek, rendszerének átvizsgálását, javaslattételt a szükséges módosításokra.

Fontos leszögeznünk, hogy a közösségi jog szempontjából nem csak a kifejezetten közszolgáltatási jelzővel illetett szerződések minősülnek ilyennek. Ebbe a körbe tartozik minden olyan szerződés, amelyet az ajánlatkérő állami szerv, illetve önkormányzat, más ajánlatkérő nem a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás alapján köt, mivel az ilyen szerződések esetében nem érvényesül a verseny, így minden esetben vizsgálni kell a támogatás megengedhetőségét. Ebben a körben különösen az alábbiakat vizsgáljuk:

1. A vizsgált közszolgáltató vállalkozásnak minősül-e a közösségi jog szempontjából, illetve a Határozat, vagy a Keretszabály hatálya alá tartozik-e?
2. A közösségi Határozat, illetve Keretszabálynak való megfelelősség érdekében milyen módosítások szükségesek a szerződésben;

Felkészítjük továbbá az önkormányzat munkatársait, illetve igény szerint a képviselőket, bizottságokat is a követelményeknek való megfelelésre. A felkészítés célja, hogy a jövőben külső segítség nélkül, önállóan is el tudják látni az önkormányzati rendeletek, illetve érintett szerződések aktualizálását, karbantartását a közösségi jogi követelményekre

Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Cégünk magas színvonalon képzett, a hatályos magyar és közösségi közbeszerzési jogi hátteret jól ismerő hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal rendelkezik, akik a közbeszerzési dokumentumok készítésén túl közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását, éves közbeszerzési terv, statisztikai összegezés, egyéb közbeszerzési hirdetmények, közbeszerzési szabályzat, zöld közbeszerzési szabályzat készítését is vállalják. Munkatársaink egyedülálló tapasztalatokkal rendelkeznek az önkormányzati, illetve közszolgáltatói szférában. Szolgáltatásaink között szerepel az ajánlatkérők, illetve ajánlattevők számára is teljes belső közbeszerzési szabályrendszerek alkotása az ehhez kapcsolódó átvilágítással annak érdekében, hogy a kialakítandó közbeszerzési rendszer összhangban legyen a már korábban megalkotott belső szabályzatokkal, renddel, és lehetővé tegye a közbeszerzési eljárások minél hatékonyabb lefolytatását, illetve ajánlattevői oldal esetében az azokon való sikeres részvételt. Cégünk ugyancsak jártas a támogatásból megvalósuló beruházások jogi lebonyolításában, különös tekintettel az Európai Uniós követelményeknek való megfelelésre. A konkrét közbeszerzési eljárások mellett közbeszerzési szakmai tanácsadást, egyedi beszerzési konstrukciók jogi feltételeinkek, megoldási stratégiájának kidolgozását is vállaljuk. Vállalunk továbbá közbeszerzési jogorvoslati eljárások során ügyfeleink jogi képviseletét is.

Közbeszerzési eljárás teljes körű jogi lebonyolítása

A hatályos közbeszerzési törvény több mint 400 paragrafusa szövevényesen szabályozza a közbeszerzések rendszerét. Ehhez számos egyéb jogszabály kapcsolódik. Teljes körűen vállaljuk az eljárás lebonyolítását, annak dokumentálását, az iratanyag rendezését. Az eljárás során szakmai tanácsadással segítjük munkáját a hatékony és eredményes megvalósítás érdekében.

II. Közbeszerzési szabályzat készítése

A közbeszerzésekre vonatkozó, a törvény által kötelezően megkövetelt szabályzat megalkotása komplex feladat, amelynek kialakítása során nem csak a jogszabályi követelményekre, de az ajánlatkérő már kialakult belső működési rendjére, szervezetére is figyelemmel kell lenni, mivel egy jól megalkotott szabályzat jelentős szerepet játszik a közbeszerzési eljárások sikeres, határidőben és jogorvoslat mentesen történő lebonyolításában. A közbeszerzési szabályzat elkészítése, illetve átalakításán túl vállaljuk annak folyamatos aktualizálását is a Megrendelő igényei szerint.

Noha a törvény az ajánlattevőket nem kötelezi közbeszerzési szabályzat készítésére, a gyakorlati tapasztalatok alapján esetükben is nagyban javítja a sikeres közbeszerzéseken való részvételt egy ilyen dokumentum megléte, amelynek kialakításában ugyancsak vállaljuk.

III. Zöld közbeszerzési szabályzat készítése

Egyre nagyobb az elvárás az EU részéről mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők felé a környezetvédelmi szempontok alkalmazásával kapcsolatosan. Ezek az előírások jelenleg még csak lehetőségek, amelyek azonban jelenlegi tendenciák alapján hamarosan kötelező követelményekké vállnak. Cégünk segítséget nyújt ezen új kihívásoknak való megfelelés terén is.

IV. Éves közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, valamint egyéb hirdetmények készítése

Az éves közbeszerzési terv kulcsfontosságú az ajánlatkérők számára a jogszerű beszerzéseknél, különösen az egybeszámítási szabályokra figyelemmel, míg a statisztikai összegezés az ellenőrzés fontos eszköze. Ezen dokumentumok szakszerű kialakításában is nagy gyakorlattal rendelkezünk.

V. Ajánlat összeállítása

Ajánlattevői oldalon számos esetben gondot jelent a megfelelő ajánlat elkészítése. Sokszor az ajánlattevők azért nem indulnak egy-egy közbeszerzési eljáráson, mert szakmai ismeretek hiányában nem tudják az ajánlatot megfelelően összeállítani. Megbízás esetén hatékony